Traditional

阮郎歸

薄羅生色畫酴醿。
酴醿滿架時。
隔池貪看燕爭泥。
墜雙紅荔支。
銷金字,晚唐詩。
夾紗團扇兒。
自遮微雨傍花歸。
個情天得知。

Simplified

阮郎归

薄罗生色画酴醿。
酴醿满架时。
隔池贪看燕争泥。
坠双红荔支。
销金字,晚唐诗。
夹纱团扇儿。
自遮微雨傍花归。
个情天得知。

Pronunciation

ruǎn láng guī

báo luó shēng sè huà tú mí 。
tú mí mǎn jià shí 。
gé chí tān kàn yàn zhēng ní 。
zhuì shuāng hóng lì zhī 。
xiāo jīn zì , wǎn táng shī 。
jiā shā tuán shàn ér 。
zì zhē wēi yǔ bàng huā guī 。
gè qíng tiān dé zhī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.