Traditional

阮郎歸

去年今日落花時。
依前又見伊。
淡勻雙臉淺勻眉。
青衫透玉肌。
才會面,便相思。
相思無盡期。
這回相見好相知。
相知已是遲。

Simplified

阮郎归

去年今日落花时。
依前又见伊。
淡匀双脸浅匀眉。
青衫透玉肌。
才会面,便相思。
相思无尽期。
这回相见好相知。
相知已是迟。

Pronunciation

ruǎn láng guī

qù nián jīn rì luò huā shí 。
yī qián yòu jiàn yī 。
dàn yún shuāng liǎn qiǎn yún méi 。
qīng shān tòu yù jī 。
cái huì miàn , biàn xiāng sī 。
xiāng sī wú jìn qī 。
zhè huí xiāng jiàn hǎo xiāng zhī 。
xiāng zhī yǐ shì chí 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.