Traditional

阮郎歸

玉肌花臉柳腰肢。
紅妝淺黛眉。
翠鬟斜亸語聲低。
嬌羞雲雨時。
伊憐我,我憐伊。
心兒與眼兒。
繡屏深處說深期。
幽情誰得知。

Simplified

阮郎归

玉肌花脸柳腰肢。
红妆浅黛眉。
翠鬟斜亸语声低。
娇羞云雨时。
伊怜我,我怜伊。
心儿与眼儿。
绣屏深处说深期。
幽情谁得知。

Pronunciation

ruǎn láng guī

yù jī huā liǎn liǔ yāo zhī 。
hóng zhuāng qiǎn dài méi 。
cuì huán xié duǒ yǔ shēng dī 。
jiāo xiū yún yǔ shí 。
yī lián wǒ , wǒ lián yī 。
xīn ér yǔ yǎn ér 。
xiù píng shēn chǔ shuō shēn qī 。
yōu qíng shuí dé zhī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.