Traditional

阮郎歸

雪霜林際見依稀。
清香已暗期。
前村已遍倚南枝。
群花猶未知。
情似舊,賞休遲。
看看隴上吹。
便從今日賞芳菲。
韶華取次歸。

Simplified

阮郎归

雪霜林际见依稀。
清香已暗期。
前村已遍倚南枝。
群花犹未知。
情似旧,赏休迟。
看看陇上吹。
便从今日赏芳菲。
韶华取次归。

Pronunciation

ruǎn láng guī

xuě shuāng lín jì jiàn yī xī 。
qīng xiāng yǐ àn qī 。
qián cūn yǐ biàn yǐ nán zhī 。
qún huā yóu wèi zhī 。
qíng sì jiù , shǎng xiū chí 。
kàn kàn lǒng shàng chuī 。
biàn cóng jīn rì shǎng fāng fēi 。
sháo huá qǔ cì guī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.