Traditional

陰雨

嵐霧今朝重,江山此地深。
灘聲秋更急,峽氣曉多陰。
望闕雲遮眼,思鄉雨滴心。
將何慰幽獨?
賴此北窗琴。

Simplified

阴雨

岚雾今朝重,江山此地深。
滩声秋更急,峡气晓多阴。
望阙云遮眼,思乡雨滴心。
将何慰幽独?
赖此北窗琴。

Pronunciation

yīn yǔ

lán wù jīn zhāo zhòng , jiāng shān cǐ dì shēn 。
tān shēng qiū gēng jí , xiá qì xiǎo duō yīn 。
wàng què yún zhē yǎn , sī xiāng yǔ dī xīn 。
jiāng hé wèi yōu dú ?
lài cǐ běi chuāng qín 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.