Traditional

陰雨

潤葉濡枝浹四方,濃雲來去勢何長。
曠然寰宇清風滿,救旱功高暑氣涼。

Simplified

阴雨

润叶濡枝浃四方,浓云来去势何长。
旷然寰宇清风满,救旱功高暑气凉。

Pronunciation

yīn yǔ

rùn yè rú zhī jiā sì fāng , nóng yún lái qù shì hé cháng 。
kuàng rán huán yǔ qīng fēng mǎn , jiù hàn gōng gāo shǔ qì liáng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.