Traditional

阿姥

城南倒社下湖忙,阿姥龍鍾七十強。
猶有塵埃嫁時鏡,東塗西抹不成妝。

Simplified

阿姥

城南倒社下湖忙,阿姥龙锺七十强。
犹有尘埃嫁时镜,东涂西抹不成妆。

Pronunciation

ā mǔ

chéng nán dǎo shè xià hú máng , ā mǔ lóng zhōng qī shí qiáng 。
yóu yǒu chén āi jià shí jìng , dōng tú xī mǒ bù chéng zhuāng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.