Traditional

附:上元初嵩山石記

木子當天下,止戈龍。
李代代不移宗,中鼎顯真容,基千萬歲。

Simplified

附:上元初嵩山石记

木子当天下,止戈龙。
李代代不移宗,中鼎显真容,基千万岁。

Pronunciation

fù : shàng yuán chū sōng shān shí jì

mù zǐ dāng tiān xià , zhǐ gē lóng 。
lǐ dài dài bù yí zōng , zhōng dǐng xiǎn zhēn róng , jī qiān wàn suì 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.