Traditional

附:夷陵女郎鬼

鸞老頭腦好,好頭腦鸞老。

Simplified

附:夷陵女郎鬼

鸾老头脑好,好头脑鸾老。

Pronunciation

fù : yí líng nǚ láng guǐ

luán lǎo tóu nǎo hǎo , hǎo tóu nǎo luán lǎo 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.