Traditional

附:蓮葉二客詩

行時雲作伴,坐即酒為侶。
腹以元化充,衣將雲霞補。
紂虐與堯仁,可惜皆朽腐。
楫棹無所假,超然信萍查。
朝浮旭日輝,夕蔭清月華。
營營功業人,朽骨成泥沙。

Simplified

附:莲叶二客诗

行时云作伴,坐即酒为侣。
腹以元化充,衣将云霞补。
纣虐与尧仁,可惜皆朽腐。
楫棹无所假,超然信萍查。
朝浮旭日辉,夕荫清月华。
营营功业人,朽骨成泥沙。

Pronunciation

fù : lián yè èr kè shī

xíng shí yún zuò bàn , zuò jí jiǔ wéi lǚ 。
fù yǐ yuán huà chōng , yī jiāng yún xiá bǔ 。
zhòu n jí zhào wú suǒ jiǎ , chāo rán xìn píng chá 。
zhāo fú xù rì huī , xī yīn qīng yuè huá 。
yíng yíng gōng yè rén , xiǔ gǔ chéng ní shā 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.