Traditional

隴頭水

隴頭十月天雨霜,壯士夜挽綠沈槍,臥聞隴水思故鄉,三更起坐淚數行。
我語壯士勉自疆;男兒墮地誌四方,裹屍馬革固其常,豈若婦女不下堂?
生逢和親最可傷,歲輦金絮輸胡羌。
夜視太白收光芒,報國欲死無戰場!

Simplified

陇头水

陇头十月天雨霜,壮士夜挽绿沉枪,卧闻陇水思故乡,三更起坐泪数行。
我语壮士勉自疆;男儿堕地志四方,裹尸马革固其常,岂若妇女不下堂?
生逢和亲最可伤,岁辇金絮输胡羌。
夜视太白收光芒,报国欲死无战场!

Pronunciation

lǒng tóu shuǐ

lǒng tóu shí yuè tiān yǔ shuāng , zhuàng shì yè wǎn lǜ chén qiāng , wò wén lǒng shuǐ sī gù xiāng , sān gēng qǐ zuò lèi shù xíng 。
wǒ yǔ zhuàng shì miǎn zì jiāng û nán ér duò dì zhì sì fāng , guǒ shī mǎ gé gù qí cháng , qǐ ruò fù nǚ bù xià táng ?
shēng féng hé qīn zuì kě shāng , suì niǎn jīn xù shū hú qiāng 。
yè shì tài bái shōu guāng máng , bào guó yù sǐ wú zhàn cháng !

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.