Traditional

隴西諺

郎驅女驅,十馬九駒。
安陽大角,十牛九犢。

Simplified

陇西谚

郎驱女驱,十马九驹。
安阳大角,十牛九犊。

Pronunciation

lǒng xī yàn

láng qū nǚ qū , shí mǎ jiǔ jū 。
ān yáng dà jiǎo , shí niú jiǔ dú 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.