Traditional

陳家紫藤花下贈周判官

藤花無次第,萬朵一時開。
不是周從事,何人喚我來。

Simplified

陈家紫藤花下赠周判官

藤花无次第,万朵一时开。
不是周从事,何人唤我来。

Pronunciation

chén jiā zǐ téng huā xià zèng zhōu pàn guān

téng huā wú cì dì , wàn duǒ yī shí kāi 。
bù shì zhōu cóng shì , hé rén huàn wǒ lái 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.