Traditional

降仙臺

升煙既罷,良夜未曉,天步下神邱。
鏘鏘鳴玉佩,煒煒照金蓮,杳藹雲裘。
彩仗初轉,回龍馭,旌旆悠悠。
星影疏動與天流。
漏盡五更籌。
大明升,東海頭。
杲杲靈曜,倒影射旗旒。
輦路具修。
蔥郁瑞光浮。
歸來雙闕看禦樓。
有仙鶴,銜書赦囚。
萬方喜氣,均祉福,播歌謳。

Simplified

降仙台

升烟既罢,良夜未晓,天步下神邱。
锵锵鸣玉佩,炜炜照金莲,杳蔼云裘。
彩仗初转,回龙驭,旌旆悠悠。
星影疏动与天流。
漏尽五更筹。
大明升,东海头。
杲杲灵曜,倒影射旗旒。
辇路具修。
葱郁瑞光浮。
归来双阙看御楼。
有仙鹤,衔书赦囚。
万方喜气,均祉福,播歌讴。

Pronunciation

jiàng xiān tái

shēng yān jì bà , liáng yè wèi xiǎo , tiān bù xià shén qiū 。
qiāng qiāng míng yù pèi , wěi wěi zhào jīn lián , yǎo ǎi yún qiú 。
cǎi zhàng chū zhuǎn , huí lóng yù , jīng pèi yōu yōu 。
xīng yǐng shū dòng yǔ tiān liú 。
lòu jìn wǔ gēng chóu 。
dà míng shēng , dōng hǎi tóu 。
gǎo gǎo líng yào , dǎo yǐng shè qí liú 。
niǎn lù jù xiū 。
cōng yù ruì guāng fú 。
guī lái shuāng què kàn yù lóu 。
yǒu xiān hè , xián shū shè qiú 。
wàn fāng xǐ qì , jūn zhǐ fú , bō gē ōu 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.