Traditional

降仙臺

星芒收采,雲容放曉,羲馭漸揚明。
觚壇竣事,齋風襲,袞衣輕。
鑾路塵清。
甘泉鹵簿,祲威肅,回軫旋衡。
千官道從粲簪纓。
鈞奏間韶英。
瞻龍闈,近鳳城。
都人雲會,芬茀夾道歡迎。
宸極尊榮。
卮玉慶熙成。
瓊樓天上起和聲。
布春澤,洪暢寰瀛。
嵩呼萬歲,鰲三抃,頌升平。

Simplified

降仙台

星芒收采,云容放晓,羲驭渐扬明。
觚坛竣事,斋风袭,衮衣轻。
銮路尘清。
甘泉卤簿,祲威肃,回轸旋衡。
千官道从粲簪缨。
钧奏间韶英。
瞻龙闱,近凤城。
都人云会,芬茀夹道欢迎。
宸极尊荣。
卮玉庆熙成。
琼楼天上起和声。
布春泽,洪畅寰瀛。
嵩呼万岁,鳌三抃,颂升平。

Pronunciation

jiàng xiān tái

xīng máng shōu cǎi , yún róng fàng xiǎo , xī yù jiàn yáng míng 。
gū tán jùn shì , zhāi fēng xí , gǔn yī qīng 。
luán lù chén qīng 。
gān quán lǔ bù , jìn wēi sù , huí zhěn xuán héng 。
qiān guān dào cóng càn zān yīng 。
jūn zòu jiān sháo yīng 。
zhān lóng wéi , jìn fèng chéng 。
dū rén yún huì , fēn fú jiā dào huān yíng 。
chén jí zūn róng 。
zhī yù qìng xī chéng 。
qióng lóu tiān shàng qǐ hé shēng 。
bù chūn zé , hóng chàng huán yíng 。
sōng hū wàn suì , áo sān biàn , sòng shēng píng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.