Traditional

陜州語

不須賽神明,不必求巫祝。
爾莫犯盧公,立便有禍福。

Simplified

陕州语

不须赛神明,不必求巫祝。
尔莫犯卢公,立便有祸福。

Pronunciation

shǎn zhōu yǔ

bù xū sài shén míng , bù bì qiú wū zhù 。
ěr mò fàn lú gōng , lì biàn yǒu huò fú 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.