Traditional

陜府王大夫相迎偶贈

紫微閣老自多情,白首圓公豈要迎。
伴我綠槐陰下歇,向君紅旆影前行。
綸巾發少渾欹仄,籃輿肩齊甚穩平。
但問主人留幾日,分司賓客去無程。

Simplified

陕府王大夫相迎偶赠

紫微阁老自多情,白首圆公岂要迎。
伴我绿槐阴下歇,向君红旆影前行。
纶巾发少浑欹仄,篮舆肩齐甚稳平。
但问主人留几日,分司宾客去无程。

Pronunciation

shǎn fǔ wáng dà fū xiāng yíng ǒu zèng

zǐ wēi gé lǎo zì duō qíng , bái shǒu yuán gōng qǐ yào yíng 。
bàn wǒ lǜ huái yīn xià xiē , xiàng jūn hóng pèi yǐng qián xíng 。
lún jīn fā shǎo hún qī zè , lán yú jiān qí shèn wěn píng 。
dàn wèn zhǔ rén liú jī rì , fēn sī bīn kè qù wú chéng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.