Traditional

除夜

薄晚支頤坐,中宵枕臂眠。
一從身去國,再見日周天。
老度江南歲,春拋渭北田。
潯陽來早晚,明日是三年。

Simplified

除夜

薄晚支颐坐,中宵枕臂眠。
一从身去国,再见日周天。
老度江南岁,春抛渭北田。
浔阳来早晚,明日是三年。

Pronunciation

chú yè

báo wǎn zhī yí zuò , zhōng xiāo zhěn bì mián 。
yī cóng shēn qù guó , zài jiàn rì zhōu tiān 。
lǎo dù jiāng nán suì , chūn pāo wèi běi tián 。
xún yáng lái zǎo wǎn , míng rì shì sān nián 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.