Traditional

除夜宿洺州

家寄關西住,身為河北遊。
蕭條歲除夜,旅泊在洺州。

Simplified

除夜宿洺州

家寄关西住,身为河北游。
萧条岁除夜,旅泊在洺州。

Pronunciation

chú yè sù míng zhōu

jiā jì guān xī zhù , shēn wéi hé běi yóu 。
xiāo tiáo suì chú yè , lǚ bó zài míng zhōu 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.