Traditional

除夜寄弟妹

感時思弟妹,不寐百憂生。
萬裏經年別,孤燈此夜情。
病容非舊日,歸思逼新正。
早晚重歡會,羈離各長成。

Simplified

除夜寄弟妹

感时思弟妹,不寐百忧生。
万里经年别,孤灯此夜情。
病容非旧日,归思逼新正。
早晚重欢会,羁离各长成。

Pronunciation

chú yè jì dì mèi

gǎn shí sī dì mèi , bù mèi bǎi yōu shēng 。
wàn lǐ jīng nián bié , gū dēng cǐ yè qíng 。
bìng róng fēi jiù rì , guī sī bī xīn zhèng 。
zǎo wǎn zhòng huān huì , jī lí gè cháng chéng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.