Traditional

除夜寄微之

鬢毛不覺白毿毿,一事無成百不堪。
共惜盛時辭闕下,同嗟除夜在江南。
家山泉石尋常憶,世路風波子細諳。
老校於君合先退,明年半百又加三。

Simplified

除夜寄微之

鬓毛不觉白毵毵,一事无成百不堪。
共惜盛时辞阙下,同嗟除夜在江南。
家山泉石寻常忆,世路风波子细谙。
老校于君合先退,明年半百又加三。

Pronunciation

chú yè jì wēi zhī

bìn máo bù jué bái sān sān , yī shì wú chéng bǎi bù kān 。
gòng xī shèng shí cí què xià , tóng jiē chú yè zài jiāng nán 。
jiā shān quán shí xún cháng yì , shì lù fēng bō zǐ xì ān 。
lǎo xiào yú jūn hé xiān tuì , míng nián bàn bǎi yòu jiā sān 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.