Traditional

除夜言懷,兼贈張常侍

三百六旬今夜盡,六十四年明日催。
不用嘆身隨日老,亦須知壽逐年來。
加添雪興憑氈帳,消殺春愁付酒杯。
唯恨詩成君去後,紅箋紙卷為誰開。

Simplified

除夜言怀,兼赠张常侍

三百六旬今夜尽,六十四年明日催。
不用叹身随日老,亦须知寿逐年来。
加添雪兴凭毡帐,消杀春愁付酒杯。
唯恨诗成君去后,红笺纸卷为谁开。

Pronunciation

chú yè yán huái , jiān zèng zhāng cháng shì

sān bǎi liù xún jīn yè jìn , liù shí sì nián míng rì cuī 。
bù yòng tàn shēn suí rì lǎo , yì xū zhī shòu zhú nián lái 。
jiā tiān xuě xīng píng zhān zhàng , xiāo shā chūn chóu fù jiǔ bēi 。
wéi hèn shī chéng jūn qù hòu , hóng jiān zhǐ juàn wéi shuí kāi 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.