Traditional

除夜

歲暮紛多思,天涯渺未歸。
老添新甲子,病減舊容輝。
鄉國仍留念,功名已息機。
明朝四十九,應轉悟前非。

Simplified

除夜

岁暮纷多思,天涯渺未归。
老添新甲子,病减旧容辉。
乡国仍留念,功名已息机。
明朝四十九,应转悟前非。

Pronunciation

chú yè

suì mù fēn duō sī , tiān yá miǎo wèi guī 。
lǎo tiān xīn jiǎ zǐ , bìng jiǎn jiù róng huī 。
xiāng guó réng liú niàn , gōng míng yǐ xī jī 。
míng zhāo sì shí jiǔ , yīng zhuǎn wù qián fēi 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.