Traditional

除官去未間

除官去未間,半月恣遊討。
朝尋霞外寺,暮宿波上島。
新樹少於松,平湖半連草。
躋攀有次第,賞玩無昏早。
有時騎馬醉,兀兀冥天造。
窮通與生死,其奈吾懷抱?
江山信為美,齒發行將老。
在郡誠未厭,歸鄉去亦好。

Simplified

除官去未间

除官去未间,半月恣游讨。
朝寻霞外寺,暮宿波上岛。
新树少于松,平湖半连草。
跻攀有次第,赏玩无昏早。
有时骑马醉,兀兀冥天造。
穷通与生死,其奈吾怀抱?
江山信为美,齿发行将老。
在郡诚未厌,归乡去亦好。

Pronunciation

chú guān qù wèi jiān

chú guān qù wèi jiān , bàn yuè zī yóu tǎo 。
zhāo xún xiá wài sì , mù sù bō shàng dǎo 。
xīn shù shǎo yú sōng , píng hú bàn lián cǎo 。
jī pān yǒu cì dì , shǎng wán wú hūn zǎo 。
yǒu shí qí mǎ zuì , wù wù míng tiān zào 。
qióng tōng yǔ shēng sǐ , qí nài wú huái bào ?
jiāng shān xìn wéi měi , chǐ fā xíng jiāng lǎo 。
zài jùn chéng wèi yàn , guī xiāng qù yì hǎo 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.