Traditional

除忠州寄謝崔相公

提拔出泥知力竭,吹噓生趣見情深。
劍鋒缺折難沖鬥,桐尾燒焦豈望琴?
感舊兩行年老淚,酬恩一寸歲寒心。
忠州好惡何須問,鳥得辭籠不擇林。

Simplified

除忠州寄谢崔相公

提拔出泥知力竭,吹嘘生趣见情深。
剑锋缺折难冲斗,桐尾烧焦岂望琴?
感旧两行年老泪,酬恩一寸岁寒心。
忠州好恶何须问,鸟得辞笼不择林。

Pronunciation

chú zhōng zhōu jì xiè cuī xiāng gōng

tí bá chū ní zhī lì jié , chuī xū shēng qù jiàn qíng shēn 。
jiàn fēng quē zhē nán chōng dǒu , tóng wěi shāo jiāo qǐ wàng qín ?
gǎn jiù liǎng xíng nián lǎo lèi , chóu ēn yī cùn suì hán xīn 。
zhōng zhōu hǎo è hé xū wèn , niǎo dé cí lóng bù zé lín 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.