Traditional

除日答夢得同發楚州

共作千裏伴,俱為一郡回。
歲陰中路盡,鄉思先春來。
山雪晚猶在,淮冰晴欲開。
歸歟吟可作,休戀主人杯。

Simplified

除日答梦得同发楚州

共作千里伴,俱为一郡回。
岁阴中路尽,乡思先春来。
山雪晚犹在,淮冰晴欲开。
归欤吟可作,休恋主人杯。

Pronunciation

chú rì dá mèng dé tóng fā chǔ zhōu

gòng zuò qiān lǐ bàn , jù wéi yī jùn huí 。
suì yīn zhōng lù jìn , xiāng sī xiān chūn lái 。
shān xuě wǎn yóu zài , huái bīng qíng yù kāi 。
guī yú yín kě zuò , xiū liàn zhǔ rén bēi 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.