Traditional

除蘇州刺史別洛城東花

亂雪千花落,新絲兩鬢生。
老除吳郡守,春別洛陽城。
江上今重去,城東更一行。
別花何用伴,勸酒有殘鶯。

Simplified

除苏州刺史别洛城东花

乱雪千花落,新丝两鬓生。
老除吴郡守,春别洛阳城。
江上今重去,城东更一行。
别花何用伴,劝酒有残莺。

Pronunciation

chú sū zhōu cì shǐ bié luò chéng dōng huā

luàn xuě qiān huā luò , xīn sī liǎng bìn shēng 。
lǎo chú wú jùn shǒu , chūn bié luò yáng chéng 。
jiāng shàng jīn zhòng qù , chéng dōng gēng yī xíng 。
bié huā hé yòng bàn , quàn jiǔ yǒu cán yīng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.