Traditional

陪元侍禦遊支硎山寺

支公去已久,寂寞龍華會。
古木閉空山,蒼然暮相對。
林巒非一狀,水石有餘態。
密竹藏晦明,群峰爭向背。
峰峰帶落日,步步入青靄。
香氣空翠中,猿聲暮雲外。
留連南臺客,想像西方內。
因逐溪水還,觀心兩無礙。

Simplified

陪元侍御游支硎山寺

支公去已久,寂寞龙华会。
古木闭空山,苍然暮相对。
林峦非一状,水石有馀态。
密竹藏晦明,群峰争向背。
峰峰带落日,步步入青霭。
香气空翠中,猿声暮云外。
留连南台客,想像西方内。
因逐溪水还,观心两无碍。

Pronunciation

péi yuán shì yù yóu zhī xíng shān sì

zhī gōng qù yǐ jiǔ , jì mò lóng huá huì 。
gǔ mù bì kōng shān , cāng rán mù xiāng duì 。
lín luán fēi yī zhuàng , shuǐ shí yǒu yú tài 。
mì zhú cáng huì míng , qún fēng zhēng xiàng bèi 。
fēng fēng dài luò rì , bù bù rù qīng ǎi 。
xiāng qì kōng cuì zhōng , yuán shēng mù yún wài 。
liú lián nán tái kè , xiǎng xiàng xī fāng nèi 。
yīn zhú xī shuǐ huán , guān xīn liǎng wú ài 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.