Traditional

陪駕幸終南山和宇文內史詩

玉山乘四載。
瑤池宴八龍。
黿橋浮少海。
鵠蓋上中峰。
飛狐橫塞路。
白馬當河沖。
水奠三川石。
山封五樹松。
長虹雙瀑布。
圓闕兩芙蓉。
戍樓鳴夕鼓。
山寺響晨鐘。
新蒲節轉促。
短筍籜猶重。
樹宿含櫻鳥。
花留釀蜜蜂。
迎風下列缺。
灑酒召昌容。
且欣陪北上。
方欲待東封。

Simplified

陪驾幸终南山和宇文内史诗

玉山乘四载。
瑶池宴八龙。
鼋桥浮少海。
鹄盖上中峰。
飞狐横塞路。
白马当河冲。
水奠三川石。
山封五树松。
长虹双瀑布。
圆阙两芙蓉。
戍楼鸣夕鼓。
山寺响晨钟。
新蒲节转促。
短笋箨犹重。
树宿含樱鸟。
花留酿蜜蜂。
迎风下列缺。
洒酒召昌容。
且欣陪北上。
方欲待东封。

Pronunciation

péi jià xìng zhōng nán shān hé yǔ wén nèi shǐ shī

yù shān chéng sì zài , yáo chí yàn bā lóng , yuán qiáo fú shǎo hǎi , hú gài shàng zhōng fēng , fēi hú héng sāi lù , bái mǎ dāng hé chōng , shuǐ diàn sān chuān shí , shān fēng wǔ shù sōng , cháng hóng shuāng pù bù , yuán què liǎng fú róng , shù lóu míng xī gǔ , shān sì xiǎng chén zhōng , xīn pú jié zhuǎn cù , duǎn sǔn tuò yóu zhòng , shù sù hán yīng niǎo , huā liú niàng mì fēng , yíng fēng xià liè quē , sǎ jiǔ zhào chāng róng , qiě xīn péi běi shàng , fāng yù dài dōng fēng ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.