Traditional

陵園妾

陵園妾,顏色如花命如葉。
命如葉薄將奈何?
一奉寢宮年月多。
年月多,春愁秋思知何限?
青絲發落叢鬢疏,紅玉膚銷系裙縵。
憶昔宮中被妒猜,因讒得罪配陵來。
老母啼呼趁車別,中宮監送鎖門回。
山宮一閉無開日,未死此身不令出。
松門到曉月徘徊,柏城盡日風蕭瑟。
松門柏城幽閉深,聞蟬聽燕感光陰。
眼看菊蕊重陽淚,手把梨花寒食心。
把花掩淚無人見,綠蕪墻繞青苔院。
四季徒支妝粉錢,三朝不識君王面。
遙想六宮奉至尊,宣徽雪夜浴堂春。
雨露之恩不及者,猶聞不啻三千人。
三千人,我爾軍恩何厚薄?
願令輪轉直陵園,三歲一來均苦樂。

Simplified

陵园妾

陵园妾,颜色如花命如叶。
命如叶薄将奈何?
一奉寝宫年月多。
年月多,春愁秋思知何限?
青丝发落丛鬓疏,红玉肤销系裙缦。
忆昔宫中被妒猜,因谗得罪配陵来。
老母啼呼趁车别,中宫监送锁门回。
山宫一闭无开日,未死此身不令出。
松门到晓月徘徊,柏城尽日风萧瑟。
松门柏城幽闭深,闻蝉听燕感光阴。
眼看菊蕊重阳泪,手把梨花寒食心。
把花掩泪无人见,绿芜墙绕青苔院。
四季徒支妆粉钱,三朝不识君王面。
遥想六宫奉至尊,宣徽雪夜浴堂春。
雨露之恩不及者,犹闻不啻三千人。
三千人,我尔军恩何厚薄?
愿令轮转直陵园,三岁一来均苦乐。

Pronunciation

líng yuán qiè

líng yuán qiè , yán sè rú huā mìng rú yè 。
mìng rú yè báo jiāng nài hé ?
yī fèng qǐn gōng nián yuè duō 。
nián yuè duō , chūn chóu qiū sī zhī hé xiàn ?
qīng sī fā luò cóng bìn shū , hóng yù fū xiāo xì qún màn 。
yì xī gōng zhōng bèi dù cāi , yīn chán dé zuì pèi líng lái 。
lǎo mǔ tí hū chèn chē bié , zhōng gōng jiān sòng suǒ mén huí 。
shān gōng yī bì wú kāi rì , wèi sǐ cǐ shēn bù líng chū 。
sōng mén dào xiǎo yuè pái huái , bǎi chéng jìn rì fēng xiāo sè 。
sōng mén bǎi chéng yōu bì shēn , wén chán tīng yàn gǎn guāng yīn 。
yǎn kàn jú ruǐ zhòng yáng lèi , shǒu bǎ lí huā hán shí xīn 。
bǎ huā yǎn lèi wú rén jiàn , lǜ wú qiáng rào qīng tái yuàn 。
sì jì tú zhī zhuāng fěn qián , sān zhāo bù shí jūn wáng miàn 。
yáo xiǎng liù gōng fèng zhì zūn , xuān huī xuě yè yù táng chūn 。
yǔ lù zhī ēn bù jí zhě , yóu wén bù chì sān qiān rén 。
sān qiān rén , wǒ ěr jūn ēn hé hòu báo ?
yuàn líng lún zhuǎn zhí líng yuán , sān suì yī lái jūn kǔ lè 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.