Traditional

陶穀題南唐官舍壁

西川狗,百姓眼。
馬包兒,禦廚飯。

Simplified

陶穀题南唐官舍壁

西川狗,百姓眼。
马包儿,御厨饭。

Pronunciation

táo gǔ tí nán táng guān shè bì

xī chuān gǒu , bǎi xìng yǎn 。
mǎ bāo ér , yù chú fàn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.