Traditional

隋堤柳

隋堤柳,歲久年深盡衰朽。
風飄飄兮雨蕭蕭,三株兩株汴河口。
老枝病葉愁殺人,曾經大業年中春。
大業年中煬天子,種柳成行夾流水。
西自黃河東至淮,綠陰一千三百裏。
大業末年春暮月,柳色如煙絮如雪。
南幸江都恣佚遊,應將此柳系龍舟。
紫髯郎將護錦纜,青娥禦史直迷樓。
海內財力此時竭,舟中歌笑何日休?
上荒下困勢不久,宗社之危如綴旒。
煬天子,自言福祚長無窮,豈知皇子封酅公。
龍舟未過彭城閣,義旗已入長安宮。
蕭墻禍生人事變,晏駕不得歸秦中。
土墳數尺何處葬?
吳公臺下多悲風。
二百年來汴河路,沙草和煙朝復暮。
後王何以鑒前王?
請看隋堤亡國樹。

Simplified

隋堤柳

隋堤柳,岁久年深尽衰朽。
风飘飘兮雨萧萧,三株两株汴河口。
老枝病叶愁杀人,曾经大业年中春。
大业年中炀天子,种柳成行夹流水。
西自黄河东至淮,绿阴一千三百里。
大业末年春暮月,柳色如烟絮如雪。
南幸江都恣佚游,应将此柳系龙舟。
紫髯郎将护锦缆,青娥御史直迷楼。
海内财力此时竭,舟中歌笑何日休?
上荒下困势不久,宗社之危如缀旒。
炀天子,自言福祚长无穷,岂知皇子封酅公。
龙舟未过彭城阁,义旗已入长安宫。
萧墙祸生人事变,晏驾不得归秦中。
土坟数尺何处葬?
吴公台下多悲风。
二百年来汴河路,沙草和烟朝复暮。
后王何以鉴前王?
请看隋堤亡国树。

Pronunciation

suí dī liǔ

suí dī liǔ , suì jiǔ nián shēn jìn shuāi xiǔ 。
fēng piāo piāo xī yǔ xiāo xiāo , sān zhū liǎng zhū biàn hé kǒu 。
lǎo zhī bìng yè chóu shā rén , zēng jīng dà yè nián zhōng chūn 。
dà yè nián zhōng yáng tiān zǐ , zhǒng liǔ chéng xíng jiā liú shuǐ 。
xī zì huáng hé dōng zhì huái , lǜ yīn yī qiān sān bǎi lǐ 。
dà yè mò nián chūn mù yuè , liǔ sè rú yān xù rú xuě 。
nán xìng jiāng dū zī yì yóu , yīng jiāng cǐ liǔ xì lóng zhōu 。
zǐ rán láng jiāng hù jǐn lǎn , qīng é yù shǐ zhí mí lóu 。
hǎi nèi cái lì cǐ shí jié , zhōu zhōng gē xiào hé rì xiū ?
shàng huāng xià kùn shì bù jiǔ , zōng shè zhī wēi rú zhuì liú 。
yáng tiān zǐ , zì yán fú zuò cháng wú qióng , qǐ zhī huáng zǐ fēng xī gōng 。
lóng zhōu wèi guò péng chéng gé , yì qí yǐ rù cháng ān gōng 。
xiāo qiáng huò shēng rén shì biàn , yàn jià bù dé guī qín zhōng 。
tǔ fén shù chǐ hé chǔ zàng ?
wú gōng tái xià duō bēi fēng 。
èr bǎi nián lái biàn hé lù , shā cǎo hé yān zhāo fù mù 。
hòu wáng hé yǐ jiàn qián wáng ?
qǐng kàn suí dī wáng guó shù 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.