Traditional

隱幾贈客

宦情本淡薄,年貌又老醜。
紫綬與金章,於予亦何有。
有時猶隱幾,答然無所偶。
臥枕一卷書,起嘗一杯酒。
書將引昏睡,酒用扶衰朽。
客到忽已酣,脫巾坐搔首。
疏頑倚老病,容恕慚交友。
忽思莊生言,亦擬鞭其後。

Simplified

隐几赠客

宦情本淡薄,年貌又老丑。
紫绶与金章,于予亦何有。
有时犹隐几,答然无所偶。
卧枕一卷书,起尝一杯酒。
书将引昏睡,酒用扶衰朽。
客到忽已酣,脱巾坐搔首。
疏顽倚老病,容恕惭交友。
忽思庄生言,亦拟鞭其后。

Pronunciation

yǐn jī zèng kè

huàn qíng běn dàn báo , nián mào yòu lǎo chǒu 。
zǐ shòu yǔ jīn zhāng , yú yú yì hé yǒu 。
yǒu shí yóu yǐn jī , dá rán wú suǒ ǒu 。
wò zhěn yī juàn shū , qǐ cháng yī bēi jiǔ 。
shū jiāng yǐn hūn shuì , jiǔ yòng fú shuāi xiǔ 。
kè dào hū yǐ hān , tuō jīn zuò sāo shǒu 。
shū wán yǐ lǎo bìng , róng shù cán jiāo yǒu 。
hū sī zhuāng shēng yán , yì nǐ biān qí hòu 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.