Traditional

隔浦蓮

隔浦愛紅蓮,昨日看猶在。
夜來風吹落,隻得一回采。
花開雖有明年期,復愁明年還暫時。

Simplified

隔浦莲

隔浦爱红莲,昨日看犹在。
夜来风吹落,只得一回采。
花开虽有明年期,复愁明年还暂时。

Pronunciation

gé pǔ lián

gé pǔ ài hóng lián , zuó rì kàn yóu zài 。
yè lái fēng chuī luò , zhī dé yī huí cǎi 。
huā kāi suī yǒu míng nián qī , fù chóu míng nián huán zàn shí 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.