Traditional

隔浦蓮近拍

飛花如趁燕子。
直度簾櫳裏。
帳掩香雲暖,金籠鸚鵡驚起。
凝恨慵梳洗。
妝臺畔,蘸粉纖纖指。
寶釵墜。
才醒又困,厭厭中酒滋味。
墻頭柳暗,過盡一年春事。
罨畫高樓怕獨倚。
千裏。
孤舟何處煙水。

Simplified

隔浦莲近拍

飞花如趁燕子。
直度帘栊里。
帐掩香云暖,金笼鹦鹉惊起。
凝恨慵梳洗。
妆台畔,蘸粉纤纤指。
宝钗坠。
才醒又困,厌厌中酒滋味。
墙头柳暗,过尽一年春事。
罨画高楼怕独倚。
千里。
孤舟何处烟水。

Pronunciation

gé pǔ lián jìn pāi

fēi huā rú chèn yàn zǐ 。
zhí dù lián lóng lǐ 。
zhàng yǎn xiāng yún nuǎn , jīn lóng yīng wǔ jīng qǐ 。
níng hèn yōng shū xǐ 。
zhuāng tái pàn , zhàn fěn xiān xiān zhǐ 。
bǎo chāi zhuì 。
cái xǐng yòu kùn , yàn yàn zhōng jiǔ zī wèi 。
qiáng tóu liǔ àn , guò jìn yī nián chūn shì 。
yǎn huà gāo lóu pà dú yǐ 。
qiān lǐ 。
gū zhōu hé chǔ yān shuǐ 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.