Traditional

隔浦蓮近拍

騎鯨雲路倒景。
醉面風吹醒。
笑把浮丘袂,寥然非復塵境。
震澤秋萬頃。
煙霏散,水面飛金鏡。
露華冷。
湘妃睡起,鬟傾釵墜慵整。
臨江舞處,零亂塞鴻清影。
河漢橫斜夜漏永。
人靜。
吹簫同過緱嶺。

Simplified

隔浦莲近拍

骑鲸云路倒景。
醉面风吹醒。
笑把浮丘袂,寥然非复尘境。
震泽秋万顷。
烟霏散,水面飞金镜。
露华冷。
湘妃睡起,鬟倾钗坠慵整。
临江舞处,零乱塞鸿清影。
河汉横斜夜漏永。
人静。
吹箫同过缑岭。

Pronunciation

gé pǔ lián jìn pāi

qí jīng yún lù dǎo jǐng 。
zuì miàn fēng chuī xǐng 。
xiào bǎ fú qiū mèi , liáo rán fēi fù chén jìng 。
zhèn zé qiū wàn qǐng 。
yān fēi sàn , shuǐ miàn fēi jīn jìng 。
lù huá lěng 。
xiāng fēi shuì qǐ , huán qīng chāi zhuì yōng zhěng 。
lín jiāng wǔ chǔ , líng luàn sāi hóng qīng yǐng 。
hé hàn héng xié yè lòu yǒng 。
rén jìng 。
chuī xiāo tóng guò gōu lǐng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.