Traditional

大廈初成日,嘉賓集杏梁。
銜書表周瑞,入幕應王祥。
暮宿江城裏,朝遊漣水傍。
願齊鴻鵠至,希逐鳳凰翔。

Simplified

大厦初成日,嘉宾集杏梁。
衔书表周瑞,入幕应王祥。
暮宿江城里,朝游涟水傍。
愿齐鸿鹄至,希逐凤凰翔。

Pronunciation

què

dà shà chū chéng rì , jiā bīn jí xìng liáng 。
xián shū biǎo zhōu ruì , rù mù yīng wáng xiáng 。
mù sù jiāng chéng lǐ , zhāo yóu lián shuǐ bàng 。
yuàn qí hóng hú zhì , xī zhú fèng huáng xiáng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.

Comments

Frank Watson's picture

 
Poetic Translation
 
 
Literal Character
 
Sparrow
 
Big building begin complete sun,
Joyful guest assemble apricot beams.
Hold-in-mouth letter show circumference felicitous-omen,
Enter curtain should king good-luck.
 
Evening rest river castle inside,
Morning wander flowing-water water by-side-of.
Desire uniform swan target reach,
Hope one-by-one male-phoenix female-phoenix soar.
 
 
Literal Word
 
Sparrow
 
Mansion beginning all-day-long,
Honored guest gather apricot beams.
Harbor words show throughout good-luck,
Enter screen must great auspicious.
 
Sunset lodge river town within,
Morning roam Jiangsu near.
Wish all-together swan arrive,
Hope one-by-one phoenix soar.

Report SPAM