Traditional

集賢池答侍中問

主人晚入皇城宿,問客徘徊何所須。
池月幸閑無用處,今宵能借客遊無?

Simplified

集贤池答侍中问

主人晚入皇城宿,问客徘徊何所须。
池月幸闲无用处,今宵能借客游无?

Pronunciation

jí xián chí dá shì zhōng wèn

zhǔ rén wǎn rù huáng chéng sù , wèn kè pái huái hé suǒ xū 。
chí yuè xìng xián wú yòng chǔ , jīn xiāo néng jiè kè yóu wú ?

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.