Traditional

雒縣輿人誦

我有聖帝撫令君,遭暴昏椽惸寡紛。
民戶流散日月曛,君去來兮惠我仁,百姓蘇矣見陽春。

Simplified

雒县舆人诵

我有圣帝抚令君,遭暴昏椽惸寡纷。
民户流散日月曛,君去来兮惠我仁,百姓苏矣见阳春。

Pronunciation

luò xiàn yú rén sòng

wǒ yǒu shèng dì fǔ líng jūn , zāo bào hūn chuán qióng guǎ fēn 。
mín hù liú sàn rì yuè xūn , jūn qù lái xī huì wǒ rén , bǎi xìng sū yǐ jiàn yáng chūn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.