Traditional

雨中作

野外偏於看雨宜,映空渡水細如絲。
川雲借潤支琴石,澗水分流洗藥池。
未肯高眠成老態,卻緣危坐得新詩。
悠然更助鄰丁喜,漸近收蕎下麥時。

Simplified

雨中作

野外偏于看雨宜,映空渡水细如丝。
川云借润支琴石,涧水分流洗药池。
未肯高眠成老态,却缘危坐得新诗。
悠然更助邻丁喜,渐近收荞下麦时。

Pronunciation

yǔ zhōng zuò

yě wài piān yú kàn yǔ yí , yìng kōng dù shuǐ xì rú sī 。
chuān yún jiè rùn zhī qín shí , jiàn shuǐ fēn liú xǐ yào chí 。
wèi kěn gāo mián chéng lǎo tài , què yuán wēi zuò dé xīn shī 。
yōu rán gēng zhù lín dīng xǐ , jiàn jìn shōu qiáo xià mài shí 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.