Traditional

雨中別同朝諸公

雨點萬珠落,水聲群馬奔。
才能脫危路,未遽定驚魂。
一掃枕中夢,即歸江上村。
村醪莫嫌薄,隨事有雞豚。

Simplified

雨中别同朝诸公

雨点万珠落,水声群马奔。
才能脱危路,未遽定惊魂。
一扫枕中梦,即归江上村。
村醪莫嫌薄,随事有鸡豚。

Pronunciation

yǔ zhōng bié tóng zhāo zhū gōng

yǔ diǎn wàn zhū luò , shuǐ shēng qún mǎ bēn 。
cái néng tuō wēi lù , wèi jù dìng jīng hún 。
yī sǎo zhěn zhōng mèng , jí guī jiāng shàng cūn 。
cūn láo mò xián báo , suí shì yǒu jī tún 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.