Traditional

雨中聽琴者彈別鶴操

雙鶴分離一何苦,連陰雨夜不堪聞。
莫教遷客孀妻聽,嗟嘆悲啼(訁尼)殺君。

Simplified

雨中听琴者弹别鹤操

双鹤分离一何苦,连阴雨夜不堪闻。
莫教迁客孀妻听,嗟叹悲啼(讠尼)杀君。

Pronunciation

yǔ zhōng tīng qín zhě dàn bié hè cāo

shuāng hè fēn lí yī hé kǔ , lián yīn yǔ yè bù kān wén 。
mò jiào qiān kè shuāng qī tīng , jiē tàn bēi tí ( yán ní ) shā jūn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.