Traditional

雨中夕食戲作

高秋滴階雨作泥,黃昏爭林雀欲棲。
臨窗一飯頗簡快,半升脫粟澆黃齏。

Simplified

雨中夕食戏作

高秋滴阶雨作泥,黄昏争林雀欲栖。
临窗一饭颇简快,半升脱粟浇黄齑。

Pronunciation

yǔ zhōng xī shí xì zuò

gāo qiū dī jiē yǔ zuò ní , huáng hūn zhēng lín què yù qī 。
lín chuāng yī fàn pō jiǎn kuài , bàn shēng tuō sù jiāo huáng jī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.