Traditional

雨中招張司業宿

過夏衣香潤,迎秋簟色鮮。
斜支花石枕,臥詠蕊珠篇。
泥濘非遊日,陰沈好睡天。
能來同宿否,聽雨對床眠。

Simplified

雨中招张司业宿

过夏衣香润,迎秋簟色鲜。
斜支花石枕,卧咏蕊珠篇。
泥泞非游日,阴沉好睡天。
能来同宿否,听雨对床眠。

Pronunciation

yǔ zhōng zhāo zhāng sī yè sù

guò xià yī xiāng rùn , yíng qiū diàn sè xiān 。
xié zhī huā shí zhěn , wò yǒng ruǐ zhū piān 。
ní nìng fēi yóu rì , yīn chén hǎo shuì tiān 。
néng lái tóng sù fǒu , tīng yǔ duì chuáng mián 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.