Traditional

雨中排悶

一春苦沈陰,未省見桃李;已逢暗寒食,更值雨甲子。
重雲失南山,寸步困泥滓。
籜龍已(左角右戢)(左角右戢),一飽差可喜。

Simplified

雨中排闷

一春苦沈阴,未省见桃李;已逢暗寒食,更值雨甲子。
重云失南山,寸步困泥滓。
箨龙已(左角右戢)(左角右戢),一饱差可喜。

Pronunciation

yǔ zhōng pái mèn

yī chūn kǔ shěn yīn , wèi shěng jiàn táo lǐ û yǐ féng àn hán shí , gēng zhí yǔ jiǎ zǐ 。
zhòng yún shī nán shān , cùn bù kùn ní zǐ 。
tuò lóng yǐ ( zuǒ jiǎo yòu jí )( zuǒ jiǎo yòu jí ), yī bǎo chà kě xǐ 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.