Traditional

雨中攜元九詩訪元八侍禦

微之詩卷憶同開,假日多應不入臺。
好句無人堪共詠,沖泥蹋水就君來。

Simplified

雨中携元九诗访元八侍御

微之诗卷忆同开,假日多应不入台。
好句无人堪共咏,冲泥蹋水就君来。

Pronunciation

yǔ zhōng xié yuán jiǔ shī fǎng yuán bā shì yù

wēi zhī shī juàn yì tóng kāi , jiǎ rì duō yīng bù rù tái 。
hǎo jù wú rén kān gòng yǒng , chōng ní tà shuǐ jiù jūn lái 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.