Traditional

雨中熟睡至夕

少陵今雨無客至,寂寞衡門晝常閉。
孝先酣枕夢周公,弟子雖嘲可無媿。
世上紛紛榮辱多,不如睡中差省事。
小兒忽報煎茶熟,起擁寒爐究余味。

Simplified

雨中熟睡至夕

少陵今雨无客至,寂寞衡门昼常闭。
孝先酣枕梦周公,弟子虽嘲可无媿。
世上纷纷荣辱多,不如睡中差省事。
小儿忽报煎茶熟,起拥寒炉究余味。

Pronunciation

yǔ zhōng shú shuì zhì xī

shǎo líng jīn yǔ wú kè zhì , jì mò héng mén zhòu cháng bì 。
xiào xiān hān zhěn mèng zhōu gōng , dì zǐ suī cháo kě wú kuì 。
shì shàng fēn fēn róng rǔ duō , bù rú shuì zhōng chà shěng shì 。
xiǎo ér hū bào jiān chá shú , qǐ yōng hán lú jiū yú wèi 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.