Traditional

雨中自項裏夜至新塘舍舟步歸

天如漆黑泥沒踝,老健猶能踸踔歸。
裊裊爐香支枕看,終年隻合掩柴扉。

Simplified

雨中自项里夜至新塘舍舟步归

天如漆黑泥没踝,老健犹能踸踔归。
袅袅炉香支枕看,终年只合掩柴扉。

Pronunciation

yǔ zhōng zì xiàng lǐ yè zhì xīn táng shè zhōu bù guī

tiān rú qī hēi ní méi huái , lǎo jiàn yóu néng chěn chuō guī 。
niǎo niǎo lú xiāng zhī zhěn kàn , zhōng nián zhī hé yǎn chái fēi 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.