Traditional

雨中花

我有五重深深願:第一願,且圖久遠。
二願恰如雕梁雙燕。
歲歲後,長相見。
三願薄情相顧戀。
第四願,永不分散。
五願奴哥收因結果,做個大宅院。

Simplified

雨中花

我有五重深深愿:第一愿,且图久远。
二愿恰如雕梁双燕。
岁岁后,长相见。
三愿薄情相顾恋。
第四愿,永不分散。
五愿奴哥收因结果,做个大宅院。

Pronunciation

yǔ zhōng huā

wǒ yǒu wǔ zhòng shēn shēn yuàn : dì yī yuàn , qiě tú jiǔ yuǎn 。
èr yuàn qià rú diāo liáng shuāng yàn 。
suì suì hòu , cháng xiāng jiàn 。
sān yuàn báo qíng xiāng gù liàn 。
dì sì yuàn , yǒng bù fēn sàn 。
wǔ yuàn nú gē shōu yīn jié guǒ , zuò gè dà zhái yuàn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.