Traditional

雨中花/夜行船

千古都門行路。
能使離歌聲苦。
送盡行人,花殘春晚,又到君東去。
醉藉落花吹暖絮。
多少曲堤芳樹。
且攜手留連,良辰美景,留作相思處。

Simplified

雨中花/夜行船

千古都门行路。
能使离歌声苦。
送尽行人,花残春晚,又到君东去。
醉藉落花吹暖絮。
多少曲堤芳树。
且携手留连,良辰美景,留作相思处。

Pronunciation

yǔ zhōng huā / yè xíng chuán

qiān gǔ dū mén xíng lù 。
néng shǐ lí gē shēng kǔ 。
sòng jìn xíng rén , huā cán chūn wǎn , yòu dào jūn dōng qù 。
zuì jiè luò huā chuī nuǎn xù 。
duō shǎo qū dī fāng shù 。
qiě xié shǒu liú lián , liáng chén měi jǐng , liú zuò xiāng sī chǔ 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.